Процедура за придобиване на българско гражданство

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Гражданин на Сърбия, на когото един или двамата родители са българи, може да кандидатсва за придобиване на българско гражданство.

Процедурата за придобиване на гражданство се   иницира  от самото лице – кандидат,  с подаване на  молба в Министерството на правосъдието или в Посолството на Република България в Белград или  в Генералното консулство на Р. България в Ниш. В зависимост от това къде е подало молбата си, с лицето което кандидатства се насрочва интервю. Интервюто се насрочва за по късна дата и  се провежда на българки език. 

  Преди да  подаде молба в Министерството на правосъдието или в дипломатическо/консулското представителство на Република България в Сърбия, канидатсващото  лице трябва да се снабди с няколко различни документа, които впоследствие ще прилиожи към  молбата си .

1.Удосоверение за български произход;

Този документ се издава от Държавната агенция за българите в чужбина и удостоверява факта че някой од родителите на кандидатсващото лице е българин. За да се получи този докумнет трябва да се поддаде заявление по образец  в самата Агенция за бългрите в чужбина или в дипломатическо/ консулското предствителство на Република България в Сърбия. С заявлението се прилагат следните документи:

-Акт  за раждане;

- Копие от документ за самоличност, од който да е видно настоящото гражданство на лицето – кандидат и неговата адресна регистрация;

- Документ за доказване на български произход на заявителя. Този документ може да бъде издаден:

а/  от български или от чужд държавен орган. В нашия случай такъв документ издават матичните служби в Общините Босилеград и Цариброд, въз основа на гражданските регистри в които е вписана националната принадлежност на гражданите родени в тези общини. 

б/ от организация на българи, живеещи извън Република България, призната със Заповед на председателя на Агенцията и вписана в регистъра на организациите, воден от Агенцията.

в/  от българска православна църква

  • Декларация за българско национално самосъзнание с нотариално заверен подпис.

 

 

Подаването на документи за удостоверение за български произход в Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), се осъществява с взимане на входен номер за заявление по електронен път, чрез онлайн системата на ДАБЧ.

Често пъти се случва тази система да е неактивна, така че е по - удобно предаването на документи за удостоверение за български произход да стане в диплиматическо/ консулските представителства на Република България в Сърбия.

 

2.Свидетелство за съдимост;

Трябва да е издадено в Сърбия, като е необходимо да е посочено че се издава за целите на производство по придобиване на българско гражданство;

3.Медицински документ;

Медицинско удостоверение че лицето – кандидат за придобиване на гражданство не страда от определени заболявания: холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне, психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване, лице с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменции. Документа трябва да е издаден в Сърбия от нейните съответни медицински органи.

Това са документите които се прилагат предварително. Към молбата за придобиване на гражданство се прилагат и следните документи :

  • Препис от акта за раждане;
  • Деклрация по образец, съгласно Приложение № 4 към Нареба №1;
  • Актуална снимка паспортен формат
  • Фотокопие на документ за самоличност ( паспорт или  лична карта)
  • Документ за внесена държавна такса в размер на 100 лв,;
  • Автобиография написана на български език

 

Всички документи които лицето заявител за придобиване на българско гражданство предоставя, трябва да са преведени и легализирани на български език.

Регистрацията за подаване на документи за българско гражданство в Министерството на правосъдието на Република България, става по електронски път. На сайта на това Министерство работи нова автоматизирана система, която позволява кандидатите да избират удобни за тях дати за провеждане на интервю със служител. След интервюто, в 14-дневен срок се извършва преглед на представените документи. При несъответствия срокът за остраняване им е два месеца.

След като мине интервюто съответните органи изразяват становище по молбата на кандидатите и Министърът на правосъдието, въз основа на тяхното становище, прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за  отказ за издаване на указ за придобиване на българско гражданство.

МАЛИ ОГЛАСИ

МАЛИ ОГЛАСИ

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО

ВАЛУТЕН КУРС

ПРИЯТЕЛИ НА САЙТА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Последвай ни

Прогноза за времето

current
feels like
min
max
pressure
humidity
visibility
wind